5 دی 1397

آزمونهای عملکردی

مولف:   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:

آزمون هاي عملکردي1 دراين آزمونها فرايندها و فرآورده هاي يادگيري دانش آموزان به طور مستقيم سنجش مي شوند.باعنايت به اينکه بخش زيادي ازاهداف وانتظارات آموزشي در حيطه ي مهارتي قرار دارند ضرورت دارد معلمان شرايطي را فراهم نموده که دانش آموزان در موقعيتهاي واقعي يا نسبتاً واقعي بتوانند دانش و مهارتي را که کسب کرده اند به کار گيرند. به طورکلي،ارزش يابي عملکردي،ارزش يابي خاصي است که از طريق آن،دانش آموزان با اجراي فعاليت،اثري را توليد مي کنند يا عملاً نشان مي دهند به چه ميزان،دانش ومهارتي را کسب نموده اند. آزمون هاي عملکردي به خوبي مي تواند ضعف آزمونهاي رايج مدادکاغذي را بپوشاند واطلاعات لازم را ازميزان تحقق اهداف مهارتي، عمق يادگيري وميزان درک و فهم دانش آموزان تا سطح کاربرد درعمل به معلم ارائه دهد. به طور کلي،هدفهاي آموزش وِِ يادگيري را از لحاظ سنجش مي توان به دو بخش زير تقسيم کرد: (1)هدفهايي که به دانستن درباره ي امور مي انجامد(مثلاً اينکه ميکروسکوپ براي مطالعه ي جانداران کوچکي که با چشم غير مسلح قابل مشاهده نيستند به کار مي رود ). (2)هدفهايي که به دانستن نحوه ي انجام دادن عمل يا کاري مربوط مي شوند(مثلاً کارکردن با ميکروسکوپ).آن دسته از وسايل اندازه گيري که مي کوشند تا بسنجند که چگونه کسي مي تواند کاري انجام دهد غالباً آزمونهاي عملکردي نام دارند،وآن دسته از وسايل اندازه گيري که مي کوشند تا دامنه وصحت دانش شخص را بسنجند معمولاً آزمونهاي کتبي يا مدادوکاغذي ناميده مي شوند(بابلر و اسنومن،1993). ويژگيهاي آزمون عملکردي 1- تأکيد بر کاربست دانش در محيط هاي واقعي ويا شبه واقعي: يعني سنجش اينکه آيا دانش آموز ،علاوه بردانستن دانش،مي تواند آن را به کار بندد. 2- تأکيد برسنجش مستقيم يادگيري: يعني سنجش هدف آموزشي به صورت مستقيم ،به عوض غيرمستقيم. 3- استفاده از وسايل واقعي: يعني استفاده از مسائل و موقعيتهايي که در زندگي واقعي يافت مي شوند يا شبيه به آنها هستند. 4- ترغيب وتشويق به تفکر باز: يعني هدايت دانش آموزان به پيدا کردن راه حلهاي مختلف براي مسائل و تشويق آنان به درگيرشدن با مسائل به طور گروهي و کارکردن بر روي آنها براي مدتي طولاني(روزها،هفته ها،ماهها). مراحل طراحي آزمون عملکردي1 1- اهداف آموزشي موردنظرتعريف شود. دانش پيش نيازهدف مورد نظرمشخص شود. هدف مورد نظر بايد در حوزه ي کاربرد و مهارت باشد. 2- فعاليت متناسب با هدف مورد نظرمشخص گردد. به اين فعاليت ها توجه کنيد: · گزارشي را ارائه دهد. · نقشه اي را رسم کند. · اطلاعاتي راجمع آوري کند و بر اساس آن ها نموداري را رسم کند. · داستان کوتاهي را بنويسد. · بر روي نقشه، رودها و درياچه ها را شناسايي کند. · در يک قطعه ي شعريا نثر،صفت ها و موصوف ها رامشخص کند. · متني را ترجمه کند. · اطلاعاتي را درباره ي موضوعي گردآوري کند وآن ها را در جدولي خلاصه و طبقه بندي کند. · ماده ي شيميايي جديدي را بسازد. · روزنامه ي ديواري تهيه کنيد. · گروهي از سنگ ها ،برگ ها يا اشياء ديگر را گردآوري و طبقه بندي نمايد. 3- مواد و وسايل مورد نياز براي اجراي آزمون تعيين گردد. 4- روش ارزش يابي از نتيجه وفرايند مشخص شود(که درواقع همان استفاده از چک لیست یا مقیاس درجه بندی می باشد). انواع آزمونهاي عملکردي: گرانلاند(1998)انواع روشهاي سنجش يا آزمونهاي عملکردي را به چهار دسته ي زير تقسيم کرده است1: 1- آزمون کتبي عملکردي 2- آزمون شناسايي 3- آزمون عملکردي درموقعيت شبيه سازي شده 4- نمونه کار دراين نوع تقسيم بندي،آزمون نوع اول،يعنِي آزمون کتبي عملکردي،بيشترين فاصله را از عملکرد درزندگي واقعي دارد،ولي آخرين نوع آزمون،يعني نمونه ي کار،کمترين فاصله راازعملکرد در زندگي واقعي دارد.روشهاي چهارگانه ي بالا را هم مي توان جداگانه به کاربست وهم با يکديگر مورد استفاده قرار داد.در بعضي موارد تنها يک روش کفايت مي کند،اما در بيشتر مواقع کاربرد ترکيب دو يا چند روش ضروري به نظرمي رسد.ما در زيرهر يک از روشها را توضيح مي دهيم. آزمون کتبي عملکردي1 اين نوع آزمون با آزمون هاي کتبي رايج تفاوت دارد واختلاف اينست که درآزمون کتبي عملکردي بيشترتأکيد بر کاربست دانش ومهارت در موقعيتهاي عملي يا شبيه سازي شده با موقعيتهاي عملي است. دراين نوع آزمون درحقيقت به فرايندهاي عالي ذهني(ارزشيابي وترکيب درطبقه بندي بلوم) و بازده هاي پاياني يادگيري و يا مراحل مياني عملکردي که براي رسيدن به بازده هاي مطلوب پاياني ضروري هستند مانند استفاده ي درست از ابزارها و دستگاه ها توجه مي شود. مثال: - طراحي يک پديده - يک نقشه ي آب وهوايي - يک نمودار ستوني - يک لباس - يک مدار برقي - يک داستان کوتاه آزمون کتبي عملکردي (درس لک لک- پايه اول) هدف:آموزش نشانه ي(ک) وسايل: مداد- کاغذ فعاليت: 1-براي تصويرهاي زيريک جمله بساز. من کتاب دارم. من کتاب دارم. کیف کيف من قرمز است. کفش من کفش دارم سنجش مشاهده اي مقياس درجه بندي (نشانه ي ک ) رديف ملاک ها خيلي خوب خوب قابل قبول ضعف دارد ضعف جدي دارد 1 شکل درست کلمات را مي نويسد. 2 در مقابل هرتصويرجمله هاي مناسب مي نويسد. 3 در جمله سازي از جملات بيشتري استفاده مي کند. 4 علايم سجاوندي را موقع نوشتن رعايت مي کند. 5 درحين انجام تکليف از خودعلاقه مندي نشان مي دهد. آزمون شناسايي1 منظوراز اين آزمون روشي براي سنجش توانايي يادگيرنده در تشخيص ويژگي ها،محاسن، معايب و موارد استفاده ي امور مختلف است. آزمونهاي شناسايي انواع و کاربردهاي مختلفي دارند.گاهي مي توان از يادگيرنده خواست تا يک ابزار يا دستگاه را شناسايي نمايد يا کار آن را توصيف کند.در موقعيتهاِي ديگرمي توان يادگيرنده را با مشکلي مواجه ساخت،مانند يک اتصالِي دريک دستگاه برقي،و از او خواست تا ابزارها،وسايل ،و شيوهاي عملي رفع مشکل را شناسايي کند. مانند: شناسايي محل رودها و درياچه ها روي نقشه آرايه هاي ادبي در يک قطعه شعر تشخيص روش درست حل مسئله در درس رياضي در يک قطعه شعر يا نثر،صفت ها و موصوف ها را مشخص کند آزمون شناسايي (درس لک لک- پايه اول) هدف:آموزش نشانه ي(ک) وسايل:مداد- کاغذ فعاليت :ازميان تصاوير زير تصويري که نشانه(ک) دارد را پيدا کن و براي آن جمله بساز. بادبادک بادبادک درآسمان است. ص شانه اکرم مسواک مي زند. غ کیف کيف من قرمز است. ص سنجش مشاهده اي مقياس درجه بندي نشانه ي(ک) رديف ملاک ها خيلي خوب خوب قابل قبول ضعف دارد ضعف جديدارد 1 تصويرنشانه هاي (ک)دار را پيدا مي کند. 2 شکل درست کلمات را مي نويسد. 3 جمله مناسب مي نويسد. 4 درجمله سازي از جملات بيشتري استفاده مي کند. 5 علايم سجاوندي را رعايت مي کند. 6 رسم الخط را رعايت مي کند. 7 از انواع جمله ها استفاده مي کند. 7 براي حل تمرين علا قه مندي نشان مي دهد. مثال:آزمون عملکردي شناسايي پايه ي سوم - بخوانيم وبنويسيم هدف:شناخت کلمات مترادف وسايل:مداد- کاغذ دستور کار: فرزندگلم متن را بادقت بخوان وبه جاي کلماتي که زير آن ها خط کشيده شده است از کلمات زير استفاده کن و متن را دوباره بنويس. شروع- پهناور- باد- به گوش مي رسد- مواظب- قشنگ است- حيوانات- نابود نشوند- دوست- محافظت- قصّه هايي جنگل،وسيع و زيباست .صداي آرام نسيم در همه جاي جنگل شنيده مي شود .گاه نيز غرش و زوزه ي جانوران سکوت و آرامش جنگل را مي شکند. بايد جنگل ها را حفظ کنيم و مراقب باشيم که درختان از بين نروند. اگر از جنگل مواظبت نکنيم شايد ديگرنتوانيم داستان هايي بخوانيم که به اين صورت آغاز مي شوند. سنجش مشاهده اي مقياس درجه بندي رديف ملاک ها خيلي خوب خوب قابل قبول ضعف دارد ضعف جدي دارد 1 هم معني کلمات را به درستي تشخيص مي دهد. 2 کلمات را در جاي مناسب قرار داده است. 3 متن را به صورت درست بازنويسي کرده است. 4 خوش خط و تميز متن را بازنويسي کرده است. 5 متن بازنويسي شده را با صداي بلند مي خواند. 6 براي حل تمرين علا قه مندي نشان مي دهد.

تعداد مشاهده (205)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره مقاله "آزمونهای عملکردی"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید